ثبت اطلاعات کلی فروشگاه

با حرکت نشان گر موس برروی نام فیلد ، کادری ظاهر میشود که توضیحاتی در مورد ان فیلد است
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
................................................
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input