تعریف قابلیت تخفیف و کوپین فروشگاه

تعریف تخفیف
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
تعریف کوپین
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
................................................
هزینه هربار استفاده از قابلیت تخفیف ۲۰,۰۰۰ تومان میباشد

هزینه هربار استفاده از قابلیت کوپین ۲۰,۰۰۰ تومان میباشد
Invalid Input
Invalid Input
Invalid InputInvalid Input
0 ریال