سیستم های ارتباطی

Invalid Input

تعریف پزشک

تعریف پزشک

Invalid Input

تعریف سرویس یا خدمات پزشک

Invalid Input

تعریف کوپن یا کارت تخفیف

Invalid Input

تعریف حق اشتراک برای سایر پزشکان

<
Invalid Input
_________________________________
Invalid Input
_________________________________
هزینه راه اندازی هر کدام از سیستم پیامک فروشگاه و سیستم پیامک نوبت دهی ۲۰۰۰۰ تومان میباشد و قیمت هر پیامک ارسالی ۵۰ تومان و پیامک دریافت شده بدون هزینه است.
هزینخ راه اندازی سیستم فکس ۱۰۰۰۰ تومان می باشد . هزینه هر صفحه A4 ارسال و یا دریافت فکس ۲۰۰ تومان
هزینه راه اندازی سیستم تلفن گویا ۲۰۰۰۰ تومان میباشد . هزینه هر تماس ورودی ثانیه ای ۲ تومان یا دقیقه ای ۱۲۰ تومان میباشد .
Invalid Input
Invalid Input
Invalid InputInvalid Input
0 ریال